Med-O-Vita

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Mežiške doline in LAG Istočna Istra

V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:

 • Čebelarsko društvo Škofja Loka,
 • Društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju,
 • Loški muzej in
 • Razvojna agencija Sora.

Vrednost celotnega projekta: 327.584,72 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 79.954,03 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 59.712,55 EUR

Trajanje projekta: 1. december 2017 – 31. oktober 2019

Cilj

Cilj projekta je predstaviti čebelarstvo skozi turistični produkt in hkrati predstavil kranjsko čebelo, slovensko čebelarstvo ter pomen čebelarstva za ohranjanje okolja in biodiverzitete.

Povzetek

Na območju LAS loškega pogorja deluje Čebelarsko društvo Škofja Loka z več kot 110 letno tradicijo in povezuje čebelarje iz širšega škofjeloškega območja, skrbi za razvoj čebelarjev in čebelarstva ter njihovo druženje. Pred 10 leti so si čebelarji v Brodeh pri Škofji Loki postavili Dom čebelarjev, ki jim predstavlja osnovno infrastrukturo za izvajaje številnih čebelarskih in drugih dejavnosti vezanih na čebelarstvo in širše na podeželje.

Ob preteklih sodelovanjih med Loškim muzejem Škofja Loka in ČD Škofja Loka se je porodila ideja po širšem sodelovanju. Zavedajo se namreč, da je način slovenskega čebelarjenja ter čebelarstvo s kranjsko čebelo nepopisna kulturna in naravna dediščina in tako eden od turističnih potencialov Slovenije zato želijo na tem področju razviti trajno sodelovanje. Projekt Med-O-Vita predstavlja začetni korak s katerim se bo vzpostavilo to sodelovanje.

Drugo razvijajoče se sodelovanje tega projekta je vključitev Društva Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, oziroma njihovih varovancev v programe zeliščnega vrta. Zeliščni vrt je Čebelarsko društvo Škofja Loka pred leti postavilo pred Domom čebelarjev v Brodeh in lepo zaokroža njihove dejavnosti. Društvo Sožitje oblikuje program za svoje varovance »urejanje in koriščenje zeliščnega vrta« na obstoječem vrtu Čebelarskega društva. Osebam z motnjami v duševnem razvoju pa bo prineslo dodatno možnost udejstvovanja in vključevanja v družbo.

Celoten projekt stremi k izmenjavi izkušenj in znanja ter njihovi implementaciji na območju LAS. Razvijajo se novi produkti in storitve, oblikuje in izvaja se promocija teh novih proizvodov oziroma praks, postopkov in tehnologij, hkrati pa so v aktivnosti vključene tudi ranljive skupine. Vse skupaj pa zaokroža še ozaveščanje lokalnega prebivalstva o varovanju okolja, pomembnosti ohranjanja neokrnjene narave in pomembnosti čebel za okolje, hrano in ljudi. Z doseganjem ciljev bo območje LAS loškega pogorja obogateno z novimi sodelovanji, opolnomočenimi posamezniki in okrepljeno in konkurenčno turistično ponudbo.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 1. december 2017 do 30. junija 2018:

 • srečanje v Labinu decembra 2017;
 • vzpostavitev učne čebelarske poti v Brodeh ob čebelarskem domu;
 • srečanje v Škofji Loki maja 2018.

Faza 2 traja od 1. april 2018 do 31. oktobra 2019:

 • vzpostavitev muzeja čebelarstva v čebelarskem domu v Brodeh;
 • vzpostavitev programa za osebe z motnjami v duševnem razvoju na temo zeliščarstva;
 • zasnova in izdelava brošure o uporabi medu v kulinariki;
 • promocija čebelarstva med mladimi;
 • izdelava predstavitvenega kataloga o novi turistični ponudbi;
 • oblikovanje turističnega paketa »čebelar za en dan/eno uro«;
 • srečanje v Idriji oktobra 2018;
 • srečanje v Mežici maja 2019;
 • srečanje v Labinu septembra 2019.

Rezultati

 • Učna čebelarska pot
 • Muzej čebelarstva
 • Program za osebe z motnjami v duševnem razvoju
 • Turistični paket »čebelar za en dan/uro«
 • Obnovitev stikov med ČD Škofja Loka in ČD iz Labina
 • Vzpostavitev sodelovanja s čebelarji iz območij partnerskih LAS

Kontakti

 • Čebelarsko društvo Škofja Loka, T: 041 482 982; e-naslov: info@cebelarji.si
 • Loški muzej; T: 04 517 04 00; e-naslov: info@loski-muzej.si
 • Društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, T: 04 620 80 22; e-naslov: info@sozitje-skofjaloka.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Odprta vrata kmetij

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica in LAS Srce Slovenije

V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:

 • Razvojna agencija Sora d.o.o.,
 • Janez Benedičič in
 • Maja Zakotnik

Vrednost celotnega projekta: 284.154,85 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 94.134,52 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 73.389,57 EUR

Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 30. april 2020

Cilj

Cilj projekta sodelovanja je razvoj storitev za povečanje in izboljšanje lokalne prehranske oskrbe ter spodbujanje k zdravemu načinu prehranjevanja z lokalno pridelano hrano.

Povzetek

V želji večanja dodane vrednosti posameznim kmetijskim proizvodom se v sklopu projekta oblikujeta dve ključni skupini izdelkov:

 • seneno mleko in izdelki iz senenega mleka,
 • jagodičevje, sadjarstvo in sadni izdelki.

Mleko je eden izmed ključnih kmetijskih proizvodov. Glede na raziskave in trende v tujini se seneno mleko vrača kot izdelek z visoko dodano vrednostjo. V sosednji Avstriji se je prireja tega mleka od leta 2009 do 2017 povečala za 120 %, medtem ko se je vrednost dvignila za kar 160 %. Velik razvojni in tržni potencial, ki izvira iz naravnih danosti, tradicije, kakovostnega znanja in okolju prijaznih načinov pridelave, predstavlja tudi pridelava jagodičevja in sadjarstvo. Pridelavi sadja je bilo v zadnjih petih letih (skupaj z jagodami) v povprečju namenjeno okoli 10 tisoč hektarov oziroma nekoliko manj kot 2 % kmetijske zemlje v rabi, k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje pa je prispevalo med 4,5 in 7,5 % vrednosti. Preko vzorčnih izkustvenih kmetij se na območju partnerskih LAS spodbuja pridelava, predelava in poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov. Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje in uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot je seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in osveščanje, ki se bo odvijalo skozi konkretno izkušnjo direktno na kmetijah. Kmetije so odprte različnim ciljnim skupinam in jih o novi ponudbi skozi izkušnjo seznanjajo direktno na kmetijah. S povezovanjem LAS območij se ustvarja bazen znanja in bazen ponudbe ter s tem možnosti povezovanja znotraj posamezne skupine izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja. LAS loškega pogorja deluje na območju tradicionalnega kmetijstva, kjer je več kot 90 % kmetijskih površin v pogojih z omejenimi dejavniki. Glede na pogoje, ki jih imajo kmetije, je območje tradicionalno mlečno naravnano z veliko travnatih površin, zato je cilj, da bi kmetije, po zgledu nekaterih naprednejših evropskih držav (Avstrije, Nemčije, Švice) izkoristile možnosti pridelave senenega mleka in posledično tudi izdelkov iz senenega mleka. Hkrati pa se naredi korak naprej tudi pri spodbujanju kmetij k pridelavi sadja in še zlasti jagodičevja, ki je bilo v preteklosti v naših kraji že zelo razvito, vendar pa je kasneje zaradi usmerjenega spodbujanja živinoreje zamrlo.

Aktivnosti

Faza 1  traja od 1. januarja 2018 do 30. aprila 2019:

 • oblikovanje programov izkustvenega učenja in mentorstva za različne ciljne skupine za pridelavo senenega mleka ter sadja in jagodičevja;
 • izmenjava izkušenj, znanj in dobrih praks ter vzpostavitev povezav na območju sodelujočih LAS;
 • promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta.

Faza 2 traja od 1. januarja 2019 do 30. aprila 2020:

 • pilotna izvedba razvitih programov in evalvacija;
 • spodbujanje partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki v verigi naročanja lokalne hrane;
 • izmenjava izkušenj, znanja in dobrih praks na območju sodelujočih LAS;
 • promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta.

Rezultati

 • Vzpostavljeni dve vzorčni izkustveni kmetiji.
 • Oblikovani programi izkustvenega učenja za različne ciljne skupine.
 • Oblikovani programi mentorstva.
 • Vključitev izkustvenih kmetij v vertikalni verigi na območju partnerskih LAS.
 • Vzpostavljena baza potencialnih ponudnikov senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter baza ponudnikov sadja in izdelkov iz sadja.
 • Vzpostavljeno sodelovanje in prenos dobrih praks med vključenimi LASi.
 • Vzpostavljena mreža vzorčnih izkustvenih kmetij z uspešnimi lokalnimi praksami pridelave in predelave.
 • Oblikovani programi spodbujanja lokalne potrošnje skozi doživetja na vzorčnih izkustvenih kmetijah.

Kontakti

 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem

V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:

 • Aleš Kacin - samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt
 • Občina Žiri
 • Razvojna agencija Sora, d.o.o.

Vrednost celotnega projekta:  516.071,64 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja:  124.439,68 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja:  99.955,67 EUR

Trajanje projekta: od 1. april 2019 do 31. oktober 2020

Cilj

Cilj projekta je oživitev in predstavitev obrti čevljarstva z dokumentiranjem sodobnega in tradicionalnega načina izdelave čevljev ter povezovanjem obeh v novi turistični ponudbi.

Povzetek

Čevljarska obrt je v Žireh prisotna že od 16. stoletja in je postala ena temeljnih gospodarskih dejavnosti, poznana po izdelavi močne in trpežne obutve.  Pred prvo svetovno vojno je čevlje izdelovalo veliko obrtnikov, mojstrov, pomočnikov in vajencev, ki so se združevali v čevljarske zadruge. Leta 1947 pa je bila ustanovljena Tovarna športnih čevljev Žiri, pozneje preimenovana v Alpino.

Danes to čevljarsko tradicijo in identiteto kraja predstavlja podjetje Alpina in čevljarska delavnica AK Alojz Karner z izdelovanjem obutve ter Občina Žiri z muzejsko zbirko. S projektom Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost se gradi na gospodarskem in turističnem potencialu ter predstavlja Žiri kot čevljarskega mesta z dolgo in zanimivo zgodovino.

S projektom se bosta povezali zgodbi, na eni strani svetovno znanega podjetja Alpine, ki slovi po kvalitetni obutvi tako športne kot modne obutve, ter na drugi strani leta 2014 ustanovljene delavnice AK Alojz Karner, ki ohranja bogato zapuščino mojstra čevljarja Alojza Karnerja tradicionalnega ročnega izdelovanja obutve. Partnerji bodo s skupnim sodelovanjem gradili na turistični in gospodarski priložnosti ter na identiteti kraja skozi čevljarsko obrt.

Aktivnosti

Faza 1 traja od  1. april 2019 do 28. februar 2020:

 • Priprava metodologije za skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma- priprava metodologije
 • Ogled dobrih praks
 • Srečanje in predstavitev partnerskih Lokalnih akcijskih skupin
 • Ureditev sprejemno razstavnega prostora v prostorih Alpine
 • Ureditev prostora za demonstracijo ročne izdelave čevljev v prostorih delavnice AK Alojz Karner
 • Raziskava dediščine čevljarstva, predstavitev čevljarske obrti in predstavitev razvoja čevljarstva v Žireh skozi promocijske video vsebine
 • Razvoj produktov osnovanih na tradiciji- oblikovanje jedilnika za ponudbo čevljarske malice
 • Predstavitev čevljarske obrti- oblikovanje potujoče razstave
 • Promocija projekta v različnih medijih

Faza 2 traja od 1. februar 2020 do 31. oktobra 2020:

 • Priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma- raziskava in analiza
 • Ogled dobrih praks
 • Srečanje in predstavitev partnerskih Lokalnih akcijskih skupin
 • Raziskava in razvoj modelov obutve v tradicionalni tehniki izdelave obutve
 • Vključevanje ponudbe sestavin naravne in kulturne dediščine v turistične pakete območja
 • Načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta
 • Oblikovanje in pilotna izvedba programov predstavitve kraja Žiri kot čevljarskega mesta (paketov dediščinskega turizma)
 • Zbiranje in dokumentiranje ter prenos znanj med industrijskim in tradicionalnim načinom izdelave obutve
 • Izvedba potujočih razstav
 • Predstavitev turističnih produktov in čevljarstva preko različnih medijev ter promocija projekta, izdelava brošure o projektu

Rezultati

 • Vzpostavljeno sodelovanje čevljarske industrije in tradicionalnega čevljarstva
 • Novi turistični produkti dediščinskega turizma
 • Nakup opreme z namenom ohranjanja dediščine
 • Ohranjena čevljarske dediščine in čevljarska znanja
 • Povezovanje in skupni nastop na trgu nosilcev dediščinskega turizma na območju v operacijo vključenih LAS
 • Izdelan načrt promocije Žirov kot čevljarskega mesta

Kontakti

 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

E-nostavno na kolo

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem, LAS Za mesto in vas

Partnerji na območju LAS loškega pogorja:

 • Občina Gorenja vas - Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Žiri
 • Osnovna šola Jela Janežiča
 • Razvojna agencija Sora, d.o.o.
 • LAS loškega pogorja

Vrednost celotnega projekta:  543.826,04 EUR

Vrednost projekta za območje LAS loškega pogorja: 121.224,86 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za območje LAS loškega pogorja:  86.872,17 EUR

Trajanje projekta: od 1. marca 2019 do 15. januarja 2021

Cilj

Cilj projekta je razviti povezano kolesarsko zgodbo s postavitvijo potrebne infrastrukture za vključitev kolesarstva v turistično ponudbo območij, ki jih pokrivajo partnerske lokalne akcijske skupine ter promocija le-tega.

Povzetek

Število kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vse več si tako predstavlja preživljanje svojega prostega časa. Na našem območju so tereni, ki so za kolesarjenje primerni, vendar pa manjka potrebna infrastruktura, ki jo kolesarji na poti potrebujejo. V sklopu projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje se vzpostavljajo grobe infrastrukture, vendar pa je tu potencial za nadgraditev in ureditev poti na bolj kolesarju prijazen način. Projekt E-nostavno na kolo z ureditvijo in opremljanjem že obstoječih kolesarskih poti vzpostavlja novo zgodbo turistične ponudbe, promovira kolesarstvo kot trajnostno mobilnost in tudi območja kot kolesarske destinacije.

S projektom se postavljajo postajališča, ki bodo kolesarjem nudila stojala za kolesa, servisni stebriček, e-polnilnice za e-kolesa. V skladu s potrebami kolesarja se prilagaja tudi ostala turistična ponudba, saj se bodo prepoznali kolesarjem prijazni ponudniki. Celotno omrežje kolesarskih poti, skupaj s počivališči in ponudniki, informacije pa bodo dostopne preko spletnega zemljevida.

Aktivnosti:

 • Nakup in montaža opreme
 • Priprava koncepta standardizacije "kolesarjem prijazen ponudnik"
 • Usposabljanje kolesarskih ponudnikov 
 • Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami s predstavitvami, organizacijo dogodkov, promocijskim filmom, posodobitvami zemljevidov Gorenjskega kolesarskega omrežja in obveščanjem tudi preko informacijske table
 • Prenos dobrih praks med partnerskimi lokalnimi akcijskimi skupinami.

Rezultati

 • Vzpostavljeno partnerstvo in povezovanje deležnikov za sodelovanje pri razvoju kolesarske ponudbe
 • Vzpostavljena kolesarska pot z servisnimi postajami
 • Postavljen koncept standardov za "kolesarjem prijazne ponudnike"
 • Pripravljen priročnik za ponudnike gostinskih storitev s predstavitvijo dobrih praks in koncepta "kolesarjem prijazen ponudnik"
 • Usposobljeni ponudniki za potrebe kolesarjev
 • Film za promocijo območja kot kolesarski destinaciji
 • Zemljevid Gorenjskega kolesarskega omrežja
 • Promocija in spodbujanje kolesarstva
 • Potujoča razstava o razvoju kolesa kot prevoznega sredstva in osveščanje o uporabi kolesa kot prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju

Kontakti

 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 517 06 07; e-naslov: projekti@visitskofjaloka.si
 • Občina Gorenja vas - Poljane, T: 04 518 32 10; e-naslov: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si
 • Občina Škofja Loka, T: 04 511 23 51; e-naslov: milos.bajt@skofjaloka.si
 • Občina Žiri, T: 04 505 07 10; e-naslov: gregor.mlinar@ziri.si
 • Osnovna šola Jela Janežiča, T: 04 506 14 11; e-naslov: irena.prasnikar@os-jela-janezica.si

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.