Organi LAS

LAS loškega pogorja je enakovredno partnerstvo. To zagotavljamo s pogodbo med partnerji, kjer je določeno, da noben sektor nima več kot 49 odstotkov glasovalnih pravic. Pri sprejemu odločitev Upravnega odbora glede financiranja operacij, pa se zagotavlja, da najmanj 50 odstotkov glasov prispevajo interesne skupine, ki niso javni sektor.

Predsednica

Ivica Rant, Društvo za razvoj podeželja Resje

Predsednica Ivica Rant je uradna zastopnica Lokalne akcijske skupine loškega pogorja. Z izvolitvijo na Skupščini LAS loškega pogorja se ji dodelijo pravice, da samostojno predstavlja, podpisuje dokumente in listine v imenu LAS loškega pogorja. Prav tako je predsednica tista, ki sklicuje in vodi seje Upravnega odbora in Skupščine ter skrbi za izvajanje sklepov Upravnega odbora. Predsednici opravlja tudi druge naloge, ki ji jih naloži Upravni odbor ali Skupščina.

Podpredsednica

Elizabeta Rakovec, Občina Gorenja vas – Poljane

Podpredsednica Elizabeta Rakovec, opravlja naloge predsednice in ima vse njene pristojnosti v primeru, da je predsednica odsotna, nedosegljiva ali zaradi drugih razlogov ni zmožna opravljati nalog.

Skupščina

Predstavljajo jo vsi člani Lokalne akcijske skupine loškega pogorja.

Skupščina je najvišji organ LAS loškega pogorja in ima zato tudi največ pristojnosti. Skupščina potrjuje letno poročilo o delu in financah ter prav tako letni načrt aktivnosti in proračun, sprejema splošne akte, pripravlja Strategijo lokalnega razvoja in jo potrdi, prav tako pa tudi njene spremembe. Skupščina voli in po potrebi razreši predsednika, podpredsednika, člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora, ima pa tudi možnost izključitve člana. Upravni odbor in predsednik delujeta po navodilih Skupščine. Skupščina potrdi vodilnega partnerja LAS loškega pogorja, merila za izbor operacije in vsebino javnega poziva operacij, ki jih izvaja LAS loškega pogorja.

Upravni odbor

Enakovredno predstavlja interese predstavnikov javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja. Upravni odbor skrbi za učinkovito delovanje LAS loškega pogorja, njegovo plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo. Predsedniku daje navodila za delovanje ter skrbi za izvajanje sklepov Skupščine. Na letni ravni sprejme spremembe Strategije lokalnega razvoja, finančno in vsebinsko poročilo, načrt in proračun, postopek javnih pozivov, ter jih posreduje v potrditev Skupščini. Upravni odbor imenuje člane in nadomestne člane Ocenjevalne komisije LAS loškega pogorja, odloča o operacijah potrjenih na javnih pozivih in poroča Skupščini, predlaga operacije, ki jih lahko izvaja LAS sam, določi pogodbo z vodilnim partnerjem.

Člani Upravnega odbora:

 • Ivica Rant, Društvo za razvoj podeželja Resje
 • Elizabeta Rakovec, Občina Gorenja vas – Poljane
 • Tadeja Primožič, Alpina d.o.o.
 • Saša Jereb Košir, Turizem Loka d.o.o.
 • Lucija Kavčič, Turistično društvo Žirovski Vrh
 • Marko Mohorič, Sožitje, Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Škofja Loka
 • Mitja Vodnjov, Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka
 • Olga Vončina, Občina Žiri
 • Valerija Štibelj, Občina Železniki

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo predstavniki javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja. Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje LAS, nadzira delo predsednika.

Člani Nadzornega odbora:

 • Predsednik Nadzornega odbora LAS loškega pogorja: Marko Murn, Občina Škofja Loka
 • Anka Pintar, Zavod Tri, Zavod za trajnostne skupnostne prakse
 • Tina Vidovič, Zoltan, proizvodnja trgovina in storitve, d.o.o.

 

Ocenjevalna komisija

Sestavljena je iz petih članov in dveh nadomestnih članov. Potrjuje jih Upravni odbor LAS loškega pogorja izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega in strateškega razvoja in načrtovanja operacij. Član Ocenjevalne komisije LAS loškega pogorja ne more biti hkrati član Upravnega ali Nadzornega odbora.

Člani Ocenjevalne komisije:

 • Franja Gabrovšek Schmidt
 • Irena Mrljak
 • Matjaž Oblak
 • Samra Šećerović
 • Nina Zakotnik
 • Zvone Možina, nadomestni član
 • Eva Primožič, nadomestni član

 

Vodilni partner

Razvojna agencija Sora d. o. o., je vodilni partner LAS loškega pogorja od ustanovitve LAS-a. Razvojna agencija Sora ima več letne izkušnje na področju priprave in izvajanja različnih nacionalnih in mednarodnih projektov. Kot vodilni partner skrbi za nemoteno delovanje pisarne LAS loškega pogorja in nudi strokovno podporo pri pripravi in izvajanju projektov.