LAS loškega pogorja

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS loškega pogorja

Povzetek: Opis pod ukrepa 19.4

CLLD (Community Lead Local Development) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni Evropske Unije (EU) izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov. Program LEADER v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji pa se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007–2013. Ukrepi LEADER so se izvajali na 95 % ozemlja  Republike Slovenije. Odobrenih je bilo več kot 1.400 projektov. Trenutno pa smo v programskem obdobju 2014–2020 in projekti se izvajajo s polno paro.

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Z vključitvijo lokalnega prebivalstva odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja, omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih in večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev.

CLLD:

 • je pristop oziroma metoda, ki jo je Evropska komisija, kot novost v programskem obdobju 2014–2020, ponudila v izvajanje državam članicam.
 • omogoča reševanje razvojnih izzivov s pomočjo multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.
 • CLLD se uresničuje preko na novo oblikovanih LAS.
 • Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.
 • V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). LAS loškega pogorja črpa sredstva iz EKSRP in ESRR.
 • Tematska področja ukrepanja so:
  • Ustanavljanje novih delovnih mest
  • Osnovne storitve na podeželju
  • Varstvo okolja
  • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017).

V lokalnem okolju so se različni akterji združili in oblikovali Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja, ki je odprtega tipa in je vključitev med člane še vedno možna. Napisala se je Strategija lokalnega razvoja, katere cilje morajo zasledovati vse operacije, katerim so dodeljena sredstva. Skozi omenjen pod ukrep LAS loškega pogorja prejema sredstva za določene aktivnosti, ki v lokalnem okolju spodbujajo razvoj in napredek.

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boja proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in spodbujati gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v Lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča, da LAS lahko izvaja celovite in kompleksnejše operacije, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala. Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si.

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:

 • uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja,
 • obveščanje in informiranje javnosti,
 • transparentno delovanje in vključevanje interesnih skupin iz različnih sektorjev.

Pričakovani rezultati:

Vključevanje skupnosti

 • k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k identificiranju potreb na območju LAS loškega pogorja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS loškega pogorja.

Glavne dejavnosti:

 • obveščanje o aktualnih zadevah povezanih z LAS loškega pogorja,
 • objavljanje in izvedba javnih pozivih LAS loškega pogorja,
 • obveščanje in pomoč pri izvedbi operacij pod ukrepov 19.2  in 19.3 na območju LAS loškega pogorja,
 • obveščanje o novostih na območju LAS loškega pogorja,
 • spodbujanje oblikovanja partnerstev in prijav na javne pozive,
 • Prijavljanje operacij, vlaganje sprememb operacij in vlaganje zahtevkov za izplačilo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • vlaganje projektov sodelovanja na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
 • vlaganje sprememb Strategije lokalnega razvoja na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Za vsebino na spletni strani LAS loškega pogorja je odgovorna Lokalna akcijska skupina loškega pogorja, ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija Sora, d.o.o. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.