Lokalna učna središča

 

Partnerji v projektu: Ljudska univerza Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Žiri in Občina Železniki

Vrednost celotnega projekta: 89.186,36EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD : 69.946,89 EUR

Trajanje projekta: 15. september 2017 – 30. junij 2018

Cilj

Cilj projekta je z individualnim svetovanjem in intenzivno promocijo povečati ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter možnostih izobraževanja in usposabljanja. S prostorsko, vsebinsko in časovno prilagojeno organizacijo programov vseživljenjskega učenja v lokalnih središčih povečati dostopnost do storitev izobraževanja in usposabljanja za podeželsko prebivalstvo in tako povečali število vključenih oseb v programe. Ter z večjo vključenostjo mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v VŽU povečati splošno izobraženost, socialno vključenost in zaposlitvene možnosti.

Povzetek

V zadnjih desetletjih je vseživljenjsko učenje (VŽU) zelo pridobilo na pomenu. Številne organizacije, ki izvajajo raznolike programe izobraževanja za različne skupine ljudi, so pripravile širok nabor programov, ustvarile razmeroma dobre prostorske in materialne pogoje za delovanje, predavatelje, praktike itd., ki zadovoljujejo različne interese ljudi. Navedeno pa velja predvsem za mestna središča, kjer je zaradi večje koncentracije prebivalstva in omenjenih materialnih in infrastrukturnih pogojev, organizacija in izvedba izobraževalnih programov lažja, bolj racionalna itd. Podeželje v tem pogledu zaostaja, tako glede infrastrukture, kot tudi po številu vključenih oseb v programe VŽU in svetovanja. Zato želimo z vzpostavitvijo lokalnih učnih središč v treh občinah ustvariti prostorske in materialne pogoje, zagotoviti predavatelje, predvsem pa prebivalcem na podeželju približati različne oblike vseživljenjskega učenja, ki bodo prilagojena njihovim potrebam. Ena pomembnejših dejavnosti VŽU bo tudi individualno svetovanje v lokalnih učnih središčih, ki bo omogočalo bolj aktivni pristop oz. bo omogočalo, da svetovalec ljudi poišče v njihovem okolju in ne čaka, da pridejo po nasvet. Hkrati bo svetovalec zaradi delovanja v lokalnem okolju bolje poznal osebne in družbene okoliščine ljudi, ki jim bo svetoval, kot tudi razmere na lokalnem trgu dela in potrebe delodajalcev. S kombiniranim pristopom; intenzivno promocijo in individualnim pristopom želimo povečati ozaveščenost občanov o možnostih in pomembnosti VŽU. Na podlagi ugotovljenih potreb svetovancev v lokalnem okolju bomo pripravili in organizirali programe v petih sklopih:

 • digitalna pismenost,
 • skrb za starost in varovanje zdravja,
 • na lovu za kompetencami,
 • izkoristimo svoj prosti čas za osebnostno rast in
 • svetovanje.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 15. september 2017 do 14. april 2018:

 • promocija in osveščanje javnosti o operaciji;
 • ureditev treh lokalnih učnih središč v občinah Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki;
 • ugotavljanje in analiza potreb po vsebinskih oziroma znanjih vseživljenjskega učenja;
 • načrtovanje in priprava programov vseživljenjskega učenja;
 • promocija programov vseživljenjskega učenja;
 • individualno svetovanje za izobraževanje odraslih;
 • organizacija in izvedba programov vseživljenjskega učenja.

Faza 2  traja od 1. december 2017 do 30. junij 2018:

 • promocija in osveščanje javnosti o operaciji;
 • priprava programov vseživljenjskega učenja, predstavitev in usklajevanje vsebin s partnerji;
 • promocija programov vseživljenjskega učenja prilagojena posameznim Lokalnim učnim središčem;
 • individualno svetovanje za izobraževanje odraslih;
 • organizacija in izvedba vseživljenjskega učenja.

Rezultati

 • V občinah Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki bodo Lokalna učna središča – trije namensko opremljeni prostori za izvajanje programov VŽU in svetovanja.
 • V LUS Gorenja vas – Poljane 70 ur programov VŽU, vključenih 40 udeležencev, in 9 svetovanj.
 • V LUS Žiri 80 ur programov VŽU, vključenih 30 udeležencev in 10 svetovanj.
 • V LUS Železniki 80 ur programov VŽU, vključenih 40 udeležencev in 11 svetovanj.
 • Večja ozaveščenost občanov treh občin o pomembnosti VŽU in možnostih izobraževanja in usposabljanja.

Kontakti

 • Ljudska univerza Škofja Loka, T: 04 50 61 360; e-naslov jaka.subic@guest.arnes.si
 • Občina Gorenja vas – Poljane; T: 04 51 83 114; e-naslov: natasa.kopac@obcina-gvp.si
 • Občina Žiri, T: 04 50 50 713; e-naslov: nina.lukan@ziri.si
 • Občina Železniki, T: 04 50 00 000; e-naslov: upravavobcina.zelezniki.si
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

 

 

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.