Lesni feniks

Partnerji v projektu: Lokatur, z. o. o., so. p., M Sora, d. d., Občina Žiri, Razvojna agencija Sora, Šolski center Škofja Loka

Vrednost celotnega projekta: 90.096,06 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 69.905,88 €

Trajanje projekta: 1. 9. 2019 – 1. 1. 2021

Cilj

Namen operacije je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig ozaveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Povzetek

Osrednji predmet predlagane operacije je ponovna uporaba odsluženega lesa, ki bo ob sodelovanju organizacij iz treh različnih sfer (gospodarstvo, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti) in preko aktivnega ozaveščanja širše populacije postavila občino in regijo na zemljevid trajnostno naravnanih območij in postala pilotni primer za ostale regije in občine. To bo doseženo tako s tradicionalnimi oblikami ozaveščanja (okrogle mize, predavanja, prezentacije filmov, delavnice) kot z integracijo vsebin v učni proces srednje šole ter končno praktično implementacijo ter prikazom uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Aktivnosti

Prva faza projekta bo trajala od 1. 9. 2019 do 1. 6. 2020, druga faza pa od 1. 5. 2020 do 1. 1. 2021.

  • razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa
  • izdelava in postavitev urbane opreme iz odsluženega lesa v lokalni skupnosti
  • osveščanje javnosti o pomenu ponovne uporabe materialov in prenos dobrih praks

Rezultati

Z izvedbo operacije se bo povečala ozaveščenost lokalnega prebivalstva na celotnem območju LAS o pomenu varovanja okolja, možnostih ponovne uporabe surovin in s tem koncepta krožnega gospodarstva. Izvedba pilotnega projekta bo pripomogla k razvoju učnih programov za izobraževanje lesarjev, krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter omogoča izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa.

Kontakti

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.