Vodni viri Škofjeloškega

Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora, Občina Žiri, Zveza društev Karata – Karata film.

Vrednost projekta (upravičena): 91.219,58 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 77.536,64€

Trajanje projekta: 1. 3. 2021 – 31. 5. 2023

Namen

Namen operacije je ozavestiti prebivalce LAS loškega pogorja o pomenu ohranjanja in varovanja vodnih virov ter z zbiranjem podatkov in zgodb o vodnih virih (intervjuji na terenu) ohraniti snovno in nesnovno dediščino območja. Z investicijo v malo čistilno napravo na lokaciji Pustotnik pa bomo infrastrukturno uredili lokacijo in zagotovili trajno izboljšanje kakovosti Poljanske Sore ter zmanjšanje obremenjenosti reke z odpadnimi vodami.

Opis operacije

Na območju LAS loškega pogorja se nahajajo številni vodni viri, med katerimi kot pomembne prepoznavamo izvire. Ti so bili pomembni za oskrbo prebivalstva, razmestitev izvirov je vplivala na razporeditev poselitve in dejavnosti. Pitna voda je bila pogoj za življenje in s tem razvoj. Po podatkih iz 2015 se na območju LAS loškega pogorja iz zasebnih vodovodov oskrbuje 24,7 % prebivalcev. Nekateri izviri, ki so bili za človekove dejavnosti v uporabi v preteklosti, so danes opuščeni ali celo pozabljeni zaradi spremenjenega načina vodooskrbe. Slednja je v gospodinjstva prinesla vodo iz oddaljenih območij, zato sta vedenje o bližnjih vodnih virih, predvsem pa njihov pomen, postopoma začela bledeti. V zadnjem obdobju pa se stanje na tem področju spreminja. Povečuje se zavedanje o pomenu ohranjanja vodnih virov kot pomembne naravne in kulturne dediščine krajev, hkrati pa predstavljajo tudi potencial za razvoj trajnostnih oblik turizma ter pomembno strateško dobrino. Hkrati se moramo zavedati, da brez celovitega varovanja vodnih virov ni zagotovljenega trajnostnega razvoja skupnosti v prihodnosti.

Eden od večjih problemov na območju LAS loško pogorje je, da je samo 65,6 % prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem. Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, imajo objekti urejene greznice, gnojnične jame in male komunalne čistilne naprave. Po podatkih občin na območjih, kjer ne bo možnega priključka na javno kanalizacijo živi okoli 10.500 prebivalcev, kar predstavlja tveganje za vodne vire v primeru onesnaženja.

Predvideni rezultati:

  • Uspešno izvedena srečanja z lokalnimi deležniki, oblikovanje interesnih skupin in pripravljen nabor izvirov za evidentiranje.
  • V vsaki občini 5 evidentiranih izvirov z opravljenim nizom meritev izbranih lastnosti vode.
  • Izdelana projektna spletna podstran na spletnih straneh Razvojne agencije Sora.
  • Izdan zbornik o vodnih virih Škofjeloškega.
  • Izdelan izobraževalni film o vodnih virih Škofjeloškega.
  • Izvedeno usposabljanje za učitelje osnovnih šol.
  • Izvedene izobraževalne vsebine na temo vodnih virov Škofjeloškega.
  • Izveden večer vodnih virov Škofjeloškega.
  • Izveden likovni natečaj za sliko promocijskega lončka.
  • Izvedena investicija v malo čistilno napravo na lokaciji Pustotnik.

 

Kontakti:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d. o. o.