Odprta vrata kmetij

 

Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica in LAS Srce Slovenije

V okviru LAS loškega pogorja v projektu sodelujejo:

 • Razvojna agencija Sora d.o.o.,
 • Janez Benedičič in
 • Maja Zakotnik

Vrednost celotnega projekta: 284.154,85 EUR

Vrednost projekta LAS loškega pogorja: 94.134,52 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 73.389,57 EUR

Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 30. april 2020

Status: Zaključen

Cilj

Cilj projekta sodelovanja je razvoj storitev za povečanje in izboljšanje lokalne prehranske oskrbe ter spodbujanje k zdravemu načinu prehranjevanja z lokalno pridelano hrano.

Povzetek

V želji večanja dodane vrednosti posameznim kmetijskim proizvodom se v sklopu projekta oblikujeta dve ključni skupini izdelkov:

 • seneno mleko in izdelki iz senenega mleka,
 • jagodičevje, sadjarstvo in sadni izdelki.

Mleko je eden izmed ključnih kmetijskih proizvodov. Glede na raziskave in trende v tujini se seneno mleko vrača kot izdelek z visoko dodano vrednostjo. V sosednji Avstriji se je prireja tega mleka od leta 2009 do 2017 povečala za 120 %, medtem ko se je vrednost dvignila za kar 160 %. Velik razvojni in tržni potencial, ki izvira iz naravnih danosti, tradicije, kakovostnega znanja in okolju prijaznih načinov pridelave, predstavlja tudi pridelava jagodičevja in sadjarstvo. Pridelavi sadja je bilo v zadnjih petih letih (skupaj z jagodami) v povprečju namenjeno okoli 10 tisoč hektarov oziroma nekoliko manj kot 2 % kmetijske zemlje v rabi, k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje pa je prispevalo med 4,5 in 7,5 % vrednosti. Preko vzorčnih izkustvenih kmetij se na območju partnerskih LAS spodbuja pridelava, predelava in poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov. Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje in uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot je seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in osveščanje, ki se bo odvijalo skozi konkretno izkušnjo direktno na kmetijah. Kmetije so odprte različnim ciljnim skupinam in jih o novi ponudbi skozi izkušnjo seznanjajo direktno na kmetijah. S povezovanjem LAS območij se ustvarja bazen znanja in bazen ponudbe ter s tem možnosti povezovanja znotraj posamezne skupine izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja. LAS loškega pogorja deluje na območju tradicionalnega kmetijstva, kjer je več kot 90 % kmetijskih površin v pogojih z omejenimi dejavniki. Glede na pogoje, ki jih imajo kmetije, je območje tradicionalno mlečno naravnano z veliko travnatih površin, zato je cilj, da bi kmetije, po zgledu nekaterih naprednejših evropskih držav (Avstrije, Nemčije, Švice) izkoristile možnosti pridelave senenega mleka in posledično tudi izdelkov iz senenega mleka. Hkrati pa se naredi korak naprej tudi pri spodbujanju kmetij k pridelavi sadja in še zlasti jagodičevja, ki je bilo v preteklosti v naših kraji že zelo razvito, vendar pa je kasneje zaradi usmerjenega spodbujanja živinoreje zamrlo.

Aktivnosti

Faza 1  traja od 1. januarja 2018 do 30. aprila 2019:

 • oblikovanje programov izkustvenega učenja in mentorstva za različne ciljne skupine za pridelavo senenega mleka ter sadja in jagodičevja;
 • izmenjava izkušenj, znanj in dobrih praks ter vzpostavitev povezav na območju sodelujočih LAS;
 • promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta.

Faza 2 traja od 1. januarja 2019 do 30. aprila 2020:

 • pilotna izvedba razvitih programov in evalvacija;
 • spodbujanje partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki v verigi naročanja lokalne hrane;
 • izmenjava izkušenj, znanja in dobrih praks na območju sodelujočih LAS;
 • promocija novih trajnostnih praks in dosežkov projekta.

Rezultati

 • Vzpostavljeni dve vzorčni izkustveni kmetiji.
 • Oblikovani programi izkustvenega učenja za različne ciljne skupine.
 • Oblikovani programi mentorstva.
 • Vključitev izkustvenih kmetij v vertikalni verigi na območju partnerskih LAS.
 • Vzpostavljena baza potencialnih ponudnikov senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter baza ponudnikov sadja in izdelkov iz sadja.
 • Vzpostavljeno sodelovanje in prenos dobrih praks med vključenimi LASi.
 • Vzpostavljena mreža vzorčnih izkustvenih kmetij z uspešnimi lokalnimi praksami pridelave in predelave.
 • Oblikovani programi spodbujanja lokalne potrošnje skozi doživetja na vzorčnih izkustvenih kmetijah.

 

 

Kontakti

 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si
 • LAS loškega pogorja, T: 04 51 20 131; e-naslov: info@las-pogorje.si

 

   
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.